نظرسنجي

به نظر شما توجه بیشتر به کدامیک از موارد زیر دارای اولویت بیشتری است؟

حل مسائل ترافیک 46.5%
سیما و منظر شهری و نمای ساختمان ها 20.8%
گسترش فضاهای گردشگری و گذران اوقات فراغت مانند پارکها 18.9%
مبلمان شهری،تجهیز مسیر پیاده،دوچرخه سواری 12.9%


مشاهده نتايج