نظرسنجي

به نظر شما توجه بیشتر به کدامیک از موارد زیر دارای اولویت بیشتری است؟

حل مسائل ترافیک 46.2%
سیما و منظر شهری و نمای ساختمان ها 21.1%
گسترش فضاهای گردشگری و گذران اوقات فراغت مانند پارکها 19.3%
مبلمان شهری،تجهیز مسیر پیاده،دوچرخه سواری 12.7%


مشاهده نتايج