نظرسنجي

  شهروندعزيز؛ توسعه كداميك از فعاليتهاي ذيل از ديدگاه شما اهميت بيشتري دارد.

  فضاي سبز و تفرجگاه شهري 34.1%
  خدمات الكترونيكي شهرداري 5.0%
  فرهنگسراهاي شهرداري 16.4%
  پل، كنارگذر، زيرگذر و روگذر 41.6%


  مشاهده نتايج

   پایانه های مسافربری شیراز
  پا انه مسافربری ام رکب ر
  شرکتهای مسافربری
  تلفن
  آسیاسفر
  8204366
  ایران پیما
  8304151
  ایران مهر
  8204627
  خوشسفران
  8211643
  سیرو سفرجنوب
  8202578
  شقایق سیر
  8200030
  شیراز هما
  8307193
  میهمن مهر
  8215680
  همسفر
  8314453

  پا انه ش د کاراند ش :: نقش پا انه ش د کاراند ش
  شرکتهای مسافربری
  تلفن
  احسان فارس
  7323506 - 7309857
  ایران پیما
  7304512 - 7301383
  ایران مهر
  7302939
  پیک صبا حافظ شیراز
  7304406
  تعاونی شماره 4 (پ مان گشت)
  7326904 - 7309643
  تعاونی شماره 15 (پ شرو فارس)
  7319115 - 7307225
  جهان مهر
  7321326 - 7317802 - 7313567
  سیر و سفر جنوب
  14 - 7319111
  سیر و سفر فارس
  7304650 - 7306731
  شاهین گشت
  4 - 7316660 - 7302918
  شیراز نوید
  7317000 - 7303057
  شیراز هما
  7319392 - 7304713
  عدل فارس
  7313410 - 7301029
  فارس میهن
  7306554
  گیتی پیما
  7311663 - 7305266
  میهن پیما
  7317331 - 7304563
  میهن مهر
  7303774 - 7316000 - 7315000
  میهن نور
  7317794 - 7309365
  ندای شیراز
  7321212 - 7305129
  همسفر چابکسواران پاسارگاد
  7317711 - 7303307

  پا انه ش د مدرس
  شرکتهای مسافربری
  تلفن
  ارم سیر شیراز
  7270413
  پویاسفر
  7267673
  تعاونی شماره 15 (پیشرو فارس)
  7252300-7260251
  پیکان رعد
  -----
  سیاحتگران
  7276151- 7353133
  سیروسفرجنوب
  8 - 7276387
  سیروسفرفارس
  7276270
  شیرازنوید
  7274940- 7351930
  شیرازهما
  7265743- 7271600
  عدل فارس
  7270771
  فارس میهن
  7270182
  گیتی پیما
  8 - 7353237
  میهن پیما
  7263999
  ندای شیراز
  7235959 - 7267846 - 7268897

  پا انه شمال غرب

  شرکتهای مسافربری

  تلفن

  شقایق سیر


  تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 06/12/88 ساعت 09:38