خبرها

  جستجو

  نظرسنجي

  شهروندعزيز؛ توسعه كداميك از فعاليتهاي ذيل از ديدگاه شما اهميت بيشتري دارد.

  فضاي سبز و تفرجگاه شهري 33.9%
  خدمات الكترونيكي شهرداري 4.7%
  فرهنگسراهاي شهرداري 15.3%
  پل، كنارگذر، زيرگذر و روگذر 43.1%


  مشاهده نتايج

   شعب بانک صادرات - شیراز

  رد ف

  نام شعبه

  تلفن

  آدرس

  1

  شیراز

  2222089-2227901-2228015

  خ ابان كر مخان زندجنب مسجدوك ل پاساژپارس

  2

  توح د

  2339199-2344376-2344377-2244378

  خ ابان توح د(دار وش سابق)

  3

  ش د مطهر

  6284081-6287741

  م دان نماز درمانگاه ش دمطهر

  4

  قاآن كهنه

  7399600-7381050-7382010

  شیرازدروازه كازرون خ ابان قاآ ن شمال

  5

  احمد

  2222377-2243052-2243053

  روبرو شاهچراغ فلكه احمد جنب مسجدنو

  6

  بوستان

  2241653-2227034

  دروازه اصفهان اول خ ابان كشاورز(تخت )

  7

  ش د دستغ ب

  2224613-2247095

  گودعربان

  8

  اصلاح نژاد

  -23309042305809 - 2339326

  خ ابان ش دبهشت (خ نادر)چهارراه اصل ح نژاد

  9

  چهارراه مش ر نو

  2338020 - 2336307

  خ ابان س متر چهارراه مش رنو

  10

  فلكه قصردشت

  6264506 -6277291

  فلكه قصرالدشت

  11

  مركز پ اده

  2283477-2273329-2273328-2283081

  بلوارامام خم ن روبرو پادگان مركزپ اده

  12

  دروازه سعد

  2249104-2220020

  دروازه سعد -جنب بازارچه ف ل

  13

  م دان آرامگاه سعد

  7303807

  م دان آ رامگاه سعد (شهرك سعد )-20 متر سعد اول خ ابان نارنجستان

  14

  آستانه

  2221031

  شیرازفلكه آ ستانه

  15

  شاهزاده قاسم

  7381088-7397359-7382845

  فلكه شاهزاده قاسم

  16

  خ ابان كارگر

  7391611-7381095-7399004-7391009

  خ ابان گلكوب

  17

  چهارراه شكوفه

  2300567-2308818

  خ ابان وصال كهنه(شمال )

  18

  ش د بهشت

  8202213 - 8308852-8211276

  فلكه ش دبهشت

  19

  م دان غد ر

  2241650-2224823

  م دان غد ر

  20

  چهارراه پ روز

  2222060

  چهارراه پ روز

  21

  فخرآباد

  8205101-8205102

  خ ابان فخرآ باد

  22

  کشاورز

  2220083 - 2220084 - 2222082-2224227

  خ ابان تخت كوچه كشاورزجنب باسكول

  23

  خ ابان فردوس

  2222101-2248121

  خ ابان فردوس نرس ده به سه راه پل حر

  24

  بلوار ش د رجا

  6303505 - 6302621

  اول فرهنگ شهر

  25

  زند شیراز

  2338069 - 2336915

  شیرازخ ابان زندساختمان مركز

  26

  خ ابان انقلاب

  2331066-2337494

  خ ابان انقلاب-بعد از خ ابان معدل سمت راست

  27

  چهارراه هفت تنان

  2284855 - 2288100

  چهارراه هفت تنان

  28

  پل حر

  2297287-2270722-2292538-2291471

  خ ابان حرروبرو فروشگاه فرهنگ ان

  29

  بلوار امام خم ن

  2292538-2270722

  شیرازبلوارامام خم ن - روبروی پارک آزادی

  30

  ترم نال فرزدق

  8237510-8331720-8331719-7331718

  بلوار ا ر کب ر - خ ابان ترم نال فرزدق - روبرو مسجد قط ن

  31

  عف ف آباد

  6265958 - 6281713

  خ ابان عف ف آ باد

  32

  چهارراه حافظ ه

  2283476-2285007-2285009

  چهارراه حافظ ه - جنب داروخانه پاسارگاد

  33

  بلوار گلستان

  73190307317602-7317601

  خ ابان گلستان

  34

  چهارراه س متر

  2307230 - 2305053-2291471

  چهارراه س متر س نماسعد اول قصرالدشت دست راست

  35

  چهارراه خ رات

  2339103-2301031

  چهارراه خ رات

  36

  ب ست و دو بهمن

  2244380-2240046-2220330

  خ ابان ب ست ودوبهمن

  37

  خساز

  2308589-2352902

  خ ابان قصرالدشت نرس ده به چهاررا ه ملا صدرا

  38

  بلوار م رزا شیراز

  6244254-6238995

  شیراز پل معال آ باد بلوارم رزا شیراز

  39

  پانزده خرداد

  2337030-2307023

  چهارراه پانزده خردادروبرو پمپ بنز ن

  40

  فضل آباد

  7263070

  بلوارمدرس نبش خ ابان فضل آ باد

  41

  بلوار استقلال

  8302462

  بلواراستقلال

  42

  خ ابان سعد

  2240030-2222561

  خ ابان سعد پاساژا ران ماش ن

  43

  جاده بوشهر

  8235710 - 8235709

  شیرازاول جاده بوشهرچهارراه ر شمك

  44

  خ ابان ز نب ه

  7274506-7351531

  خ ابان ز نب ه دروازه قصابخانه

  45

  نص رالملك

  2221094

  خ گودعربان جنب ارامگاه ش خ روزبهان

  46

  خ ابان جنت

  7396676-7383809-7382411-7382071

  خ ابان جنت (ش ش گر سابق )

  116

  قاآن نو

  8304008

  خ ابان قاآ ن نو- جنب مسجدالنبی

  47

  م دان تره بار

  7206081-7214001-7214002-7214003-7214004-7214005-7214006

  شیراز - مقابل م دان تره بار

  48

  حضرت

  7392000-7393735-7391645

  خ ابان حضرت -روبروی مسجد آقاقاسم

  49

  بهز ست

  7263368

  کوی زهرا جنب سازمان بهزیستی

  50

  شاهدائ

  7382088-7397005-7387075

  بلوارس بو ه-دروازه شاهدائی

  51

  انتها قدمگاه

  8210268-8302900-8302901

  انتها خ ابان قدمگاه چهارراه س احتگر

  52

  سه راه بهار

  8211312 - 8212861

  سه راه بهاراول خ ابان شمس

  53

  چهارراه گمرك

  2337230-2335281

  خ ابان انقلاب (نادر)چهارراه گمرك - ابتدای خیابان مشیر کهنه

  54

  انور

  2335424-2306326

  شیراز خیابان زند-خ ابان انور

  55

  ش د فق ه

  2351649-2341040-2341039

  روبروی بیمارستان سعدی ابتدای خ ابان صورتگر

  56

  چهارراه مش ر

  2358827

  چهارراه مش راول خ ابان قاان شمال -جنب پاساژبهار

  57

  هجرت

  2286861-2272630-2282631

  بلوارهجرت

  58

  ش د كاراند ش

  73179467325209-7325208-7306030

  جنب درب ترم نال ش دكاراند ش

  59

  م دان عدالت

  8205810-8309077-8200141

  بلوارعدالت فلكه چهارراه زندان(م دان عدالت )

  60

  بلوار عدالت

  8340376

  شیرازخ ابان عدالت-نرس ده به ا ستگاه اتوبوس سمت راست

  61

  بلوارمدرس

  7209295-7227400

  بلوارمدرس درب دوم پا گاه

  62

  بلوارنصر

  7316245 -7324234

  شیراز - بلوارنصر- است اول

  63

  چهاراه مطهر

  6275872 - 6275873

  شیراز- خ ابان قصرالدشت - چهارراه مطهر

  64

  م دان ول عصر

  7263258 - 7263895-7252189-7350951

  م دان ول عصرابتدا مدرس

  65

  ش دباهنرشمال

  8207110

  شیرازخ ابان باهنرشمال

  66

  مدرس شمال

  2221491

  لارشهرقد م خ ابان مدرس شمال

  67

  پانصددستگاه

  8248650-8405109-8405110

  شیرازپانصددستگاه .ا ستگاه دو

  68

  ام ركب ر

  8200142-8313418-8313417

  شیراز.خ ابان جاده بوشهربالاترازشركت نفت روبرو خساز

  69

  ملاصدرا

  2333644-2332232

  شیراز-خ ابان ملاصدرا نبش ارد بهشت

  70

  بلوار چمران

  6283481

  شیراز - بلوار ش د چمران

  71

  بولواررحمت

  7294049

  بولواررحمت نرس ده به م دان كوزه گر

  72

  بلوار معال آباد

  6238418-6206360-6235351

  شیراز-بلوارمعال اباد-طبقه همکف برج الوند

  73

  شهرك گلستان

  6202201-6217353-6217352

  شهرك گلستان

  74

  بلوار پاسداران

  8320705-- 8227943

  75

  هفت ت ر شیراز

  2334665-2359767

  بلوار زند روبرو خ ابان فلسط ن(باغشاه سابق ) جنب دفتر هواپ مائ آسمان

  76

  بلوار بعثت

  6274029

  بلوار بعثت بعد از چهارراه خلدبر ن

  77

  بلوار ستارخان

  6290962-6294213-6294212-6294211

  شیراز بلوار ستارخان


  تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 06/12/88 ساعت 09:41