نظرسنجي

  شهروندعزيز؛ توسعه كداميك از فعاليتهاي ذيل از ديدگاه شما اهميت بيشتري دارد.

  فضاي سبز و تفرجگاه شهري 34.0%
  خدمات الكترونيكي شهرداري 5.0%
  فرهنگسراهاي شهرداري 16.5%
  پل، كنارگذر، زيرگذر و روگذر 41.6%


  مشاهده نتايج

   داروخانه های شیراز (2)
  رد ف
  نام داروخانه
  نام مؤسس
  نام مسؤول فنی
  آدرس
  تلفن
  58
  دکتر مهرداد غفاری
  دکتر مهرداد غفاری
  دکتر مهرداد غفاری
  بولوار س بو ه، سه راه ش ش گری، پلاک 1/1927
  7290507، 7291637
  59
  آلمانی
  آقای کاظمی
  دکتر پر سا کاظمی
  خ ابان توح د، پلاک 55و 54و 52 از اصلی 1555
  2335104
  60
  باغبان
  دکتر ابراه م باغبان
  دکتر ابراه م باغبان
  خ ابان زند، پلاک 44 و 45/7109
  2356752
  61
  پنجم شهر ور
  دکتر احمد سم عی
  دکتر احمد سم عی
  فضل آباد، پلاک 1494/2067
  7269313
  62
  حافظ
  دکتر محمدعلی سهامی
  دکتر محمدعلی سهامی
  خ ابان سعدی، پلاک 2172
  2222923
  63
  خ ام
  آقای بهبودی
  دکتر حسامی، دکتر هاشم خانی
  چهارراه 15 خرداد
  2334692
  64
  شفا
  دکتر دماوندی
  دکتر دماوندی
  خ ابان ارتش سوم، پلاک 138 و 412 فرعی از 1653 اصلی
  8207257
  65
  شاهد
  بن اد ش د
  دکتر قربانی نژاد، دکتر ام ران
  چهارراه مش ر، پلاک 3 فرعی از اصلی 598
  2306063
  66
  دراگ استور
  آ دا حس ن خانی
  دکتر سع دی، دکتر عمو ح دری
  خ ابان زند، پلاک 62و 63 فرعی از 598
  2335272
  67
  غفاری
  دکتر محسن غفاری
  دکتر محسن غفاری
  خ ابان قاآنی نو، پلاک فرعی 153، 154، 155 از اصلی 1771
  8203294
  68
  فارابی
  علی حس ن شف عی
  دکتر ن لوفر پژمان فر
  م دان غد ر
  2226997
  69
  فخفوری
  دکتر اسماع ل فخفوری
  دکتر اسماع ل فخفوری
  بولوار دلاوران بس ج
  7276156
  70
  اشرف
  دکتر علی رضا اشرف
  دکتر علی رضا اشرف
  انتهای ش ش گری، تل پروس، پلاک 3450 از اصلی 2066
  7287311
  71
  ک وان
  آقای واعظ زاده
  آقای م مندی خواجه
  خ ابان انقلاب، پلاک 75 و 76 فرعی از اصلی 1755، نبش خ ابان شمس
  8207125
  72
  مد کال
  آقای قوامی
  آقای قوامی
  خ ابان انقلاب
  2352323
  73
  زارع
  دکتر افش ن زارع
  دکتر افش ن زارع
  بولوار زند، پلاک 159/7107
  2304259
  74
  ا زدپناه
  دکتر کورش ا زدپناه
  دکتر کورش ا زدپناه
  خ ابان زند، کوچه 50، پلاک 40/7061
  2304840
  75
  گل آقا ی
  دکتر علی رضا گل آقا ی
  دکتر علی رضا گل آقا ی
  خ ابان قاآنی جنوبی، پلاک 82 فرعی از 1768 اصلی
  7288488
  76
  زنگو ی
  دکتر ژاله زنگو ی
  دکتر ژاله زنگو ی
  خ ابان تحو لی، پلاک 124/01789
  2338147
  77
  شمسازاد
  دکتر شمسازاد
  دکتر شمسازاد
  خ ابان انقلاب، ابتدای خ ابان معدل
  2355009
  78
  نصرالهی
  دکتر فرخنده نصرالهی
  دکتر کر م ان
  خ ابان کوی زهرا، رو به روی کلانتری 21
  7253882
  79
  جلوداری
  دکتر جلوداری
  جلوداری، سلطانی، احمدی
  دروازه کازرون
  7392067
  80
  فرشاد
  دکتر شهرام فرشاد
  دکتر شهرام فرشاد
  بولوار مدرس، انتهای خ ابان فضل آباد
  7264601
  81
  آر ا
  دکتر رضا اکبری
  دکتر رضا اکبری، آزاده کمالی
  خ ابان خ ام، پلاک 23، 24، 25 فرعی از اصلی 1725
  2336776
  82
  بق ة الله
  درمانگاه بق ة الله
  سع دی، پزشک ان، مفخمی
  دروازه کازرون، نبش خ ابان کارگر
  7385209
  83
  و ژه
  دانشگاه
  دکتر مر م معصوم
  خ ابان لطفعلی خان زند
  2352545
  84
  ن ک اقبال
  دکتر وح د ن ک اقبال
  ن ک اقبال، رجا ی
  بولوار مدرس، درمانگاه اباعبدالله الحس ن
  7278090
  85
  اکرمی
  دکتر طهماس اکرمی
  دکتر طهماس اکرمی
  خ ابان زند، کوچه 47، ساختمان 15،
  2307836
  86
  اعتماد کسا ان
  ---
  دکتر پزشک ان، دکتر نص ری
  خ ابان لطفعلی خان زند، درمانگاه اعتماد کسا ان
  2330745
  87
  تذروی
  مج د تذروی فرد شیرازی
  دکتر مج د تذروی فرد شیرازی
  خ ابان لطفعلی خان زند، نبش پاساژ علی ابن موسی الرضا (ع)
  2230420
  88
  زند
  بهرام آرسته
  ---
  خ ابان زند غربی، جنب راد ولوژی دکتر ارشدی
  -
  89
  فرهودی
  مرتضی فرهودی فضلی
  دکتر مرتضی فرهودی فضلی
  خ ابان لطفعلی خان زند، بعد از چهارراه خ رات
  2334298

  ::.. صفحه بعد ..:: ::.. صفحه قبل ..::


  تاريخ بروز رساني : يكشنبه 24/10/91 ساعت 11:51