نظرسنجي

  شهروندعزيز؛ توسعه كداميك از فعاليتهاي ذيل از ديدگاه شما اهميت بيشتري دارد.

  فضاي سبز و تفرجگاه شهري 34.1%
  خدمات الكترونيكي شهرداري 5.0%
  فرهنگسراهاي شهرداري 16.4%
  پل، كنارگذر، زيرگذر و روگذر 41.6%


  مشاهده نتايج

    موزه های شیراز

  موزه هخامنش در تخت جمشید

  ساختمان موزه تخت جمش د قد م تر ن بنا ا ران است كه بازساز شده و به موزه اختصاص افته است. ا ن بنا ك از مجموعه كاخ ها تخت جمش د است كه حدود 2500 سال پ ش توسط سلسله هخامنش بنا شد. قسمت ها از ا ن بنا كه فعلاً به عنوان موزه مورد استفاده است، شامل ك ا وان، دو گالر و ك تالار است. در ا وان موزه كه در سمت شمال ساختمان واقع شده و ورود موزه در آن قرار دارد، دو جرز ( د وار اطاق و ا وان ، پا ه ساختمان كه از سنگ و آجر سازند) سنگ عظ م ك پارچه به ارتفاع تقر ب هشت متر و عرض 20/1 متر به وزن حدود 80 تن در جلو و طرف ن قرار دارد. هر ك از ا ن دو جرز بزرگ تر ن سنگ ك پارچه ا است كه در تخت جمش د به كار رفته است. سقف ا وان را هشت ستون چوب با سر ستون ها گاو دو سرنگه م دارد. پا ه ا ن ستون ها اصل و به شكل ز با و بس ار جالب از سنگ خاكستر حجار شده است. برخ از آثار دوره هخامنش كه در قفسه ها تالار هخامنش قرار دارد شامل موارد ز ر است: 
  مهره ها دوره هخامنش : در سال 1337 هشت مهره چشم ساده به رنگ ها زرد، س اه، قهوه ا روشن و قهوه ا ت ره در اندازه ها مختلف ( به قطر 3،4،5،6 سانت متر) در تخت جمش د به دست آمد.
  گل نبشته ها تخت جمش د: در سال 1313 تعداد 30 هزار گل نبشته در اتاق از هخامنش ان كه درِ آن ت غه شده بود، افت شد كه اسناد خزانه تخت جمش د و ب شتر در اندازه 8×4×2 سانت متر است. بر ا ن گل نبشته ها با خط ا لام ، اسناد را نوشته اند. 
  چشم گاو و گوش گاو سنگ ، پنجه و سر ش ر از سنگ لاجورد، مگس پران، خنجر ، شمش ر ، سرن زه ، پ كان ، قرقره بالا بر فلز ، بشقاب، س ن ، ل وان ، گلدان و هاون سنگ ، قسمت از پرده ها سوخته تخت جمش د، گل م خ طلا، كت به حرم خشا ار شاه با ترجمه به زبان فارس و انگل س ، كُرنا ( ش پور) ، مِجمر ( آتشدان ) فلز ، خشت لاجورد پ دا شده در سال 1334 ، ز نت آلات طلا و نقره و... 
  از د گر اش ا تالار هخامنش م توان به موارد ز ر اشاره نمود: پ كره شكسته سنگ دو گاو، مجسمه ن مه تمام سگ كه نشسته در سال 1332در تخت جمش د كشف شد ، پنجه عقاب ، جا پاشنه در، ته ستون ، شال ز ر ستون با كت به ا در سه خط، سه ستون هخامنش ، سرستون گاو، مجسمه سنگ كوچك ن مه تمام، خمره ها بزرگ سفال ، نقش ك نفر كه زنبه ( زنبق ) ا را حمل م كند و ... موزه تخت جمش د در روز 28 ارد بهشت 1381،( مصادف با 18 ماه مه 2002، روز جهان موزه) افتتاح شد.

  موزه ساسان
  ضرورت تشك ل موزه ا متناسب با ارزش ها عصر ساسان در مجموعه ا به هم ن نام كه قدمت آن به سال 260 م. م رسد، در سال 1317 شمس توسط پروفسور گ رشمن مطرح شد. ساختمان ا ن موزه از دو بخش تشك ل شده ؛ بخش متشكل از ك سالن بزرگ به مساحت 91 متر مربع و بخش د گر كه خود ك بنا تار خ محسوب م شود. ا ن موزه در سال 1317 تأس س شد و بعدها به عنوان مقر ه أت حفار مورد استفاده قرار گرفت. هم اكنون اش ا موجود در موزه شامل قطعات از موزائ ك ها ا وان ، موزائ ك و گچبر ها كاخ ها، سنگ ها حجار شده، كوزه و سفال ها عصر ساسان و دوره اسلام است كه ط 10 فصل كاوش در قسمت ها مختلف به دست آمده است.

   

  نام

  ارگ کر مخانی

  موضوع

  ساختمان تار خی ارگ، حمام ارگ، موزه مردم شناسی

  تلفن

  2247643

  نشانی

  م دان ش دا


  موزه كر م خان زند

  اش ا و آثار موزه كر م خان زند به دوران پ ش از تار خ، تار خ و اسلام تا دوران معاصر تعلق دارد. اش ا و آثار پ ش از تار خ شامل سفال نه ها، مفرغ نه ها، و ابزار و ادوات شكار، جنگ و ز نت آلات است. از سفال نه ها م توان به سفال ها هزاره دوم پ ش از م لاد كه از حفار ها علم " تل ضحاك" فسا به دست آمده اشاره نمود و در م ان مفرغ نه ها با د به اشكال ترك ب انسان و ح وان، بت ها و علامت ها نذر لرستان اشاره كرد كه در هزاره اول پ ش از م لاد آفر ده شده اند. از تمدن هخامنش و ساسان ، مسكوكات ( سكه ها ) ساسان تا عهد حاضر، مجموعه ا با ارزشهرا تشك ل داده كه از اهم ت و ژه برخوردار است. از قرون نخست ن اسلام قرآن ها و ظروف سفال ارزشمند در موزه وجود دارد. ك از قرآن ها به خط كوف و بازمانده از قرن سوم هـ . ق است كه رو پوست آهو نوشته شده و بعض از صفحات آن مُطّلا است. علاوه بر ا ن قرآن ها بس ار نف س و ارزشمند از قرون هفتم و هشتم هـ . ق در ا ن موزه نگهدار م شود. از م ان ادوات فلز ، با ارزش تر ن آنها شمش ر شاه صف و كر م خان زند است. ا ن شمش رها از فولاد و دسته آنها از عاج است. خلاق ت هنرمندان صفو ه، زند و قاجار از آثار لاك چون جعبه آرا ش، قاب آ نه، قلمدان و جلد كتاب، چشم را خ ره م نما د.علاوه بر نقاش ها سطوح داخل عمارت، تابلوها رنگ و روغن كه رو بوم نقاش شده، فضا طاقچه ها را پر كرده است.

  نام

  موزه پارس

  موضوع

  ساختمان تار خی، آرامگاه کر م خان زند، اش اء سفالی از هزاره های پ ش از م لاد تا دوره قاجار ه

  تلفن

  2224151

  نشانی

  م دان ش دا، رو به روی ارگ کر مخانی


  موزه قاجار در عمارت نص ر الملك

  موزه قاجار كه در عمارت تار خ نص ر الملك راه انداز شده، به آثار از دوره قاجار اختصاص دارد. ا ن آثار گونه ها متنوع از كاسه ها چ ن منقوش، جعبه ها لاك ، مرقـّعات ( نامه ها ) خط ، پوشاك سنت ، قاب ها آ نه، جلد كتاب و ظروف فلز و... را در برم گ رد.

  موزه نارنجستان قوام

  ا ن موزه كه در عمارت نارنجستان قوام واقع است، قسمت از مجموعه قوام شیراز است كه ب ن سال ها 1257 و1267 هـ.ق مقارن با حكومت ناصرالد ن شاه قاجار ساخته و تكم ل شد. ك ف ت معمار ، آجركار و كاش كار بدنه ها، حجار ها ازاره، كارها چوب ، آ نه كار ها، ش ش كار ها ، گچبر ها، نقاش ها و د گر تزئ نات كه در ا ن بنا به كار رفته ، ا ن ساختمان را به صورت موزه هنرها عصر خود در شیراز درآورده است. در ا ن موزه ظروف منقوش سفال ، لعاب ، فلز و ... به نما ش در آمده است.

  نام

  موزه نارنجستان

  موضوع

  ساختمان نارنجستان، اش اء تار خی

  تلفن

  2229277 و 2224381

  نشانی

  خ ابان لطفعلی خان زند، بعد از محله درب ش خ


  موزه نظام عف ف آباد

  موزه نظام در عمارت تار خ عف ف آباد به وس له سازمان عق دت س اس ارتش جمهور اسلام ا ران در سال 1370 افتتاح شد. ا ن موزه س رتحول سلاح ها سرد و گرم شامل سلاح ها خود كار و ن مه خودكار، شمش ر، ن زه، خنجر، كلاهخود، زره، تفنگ ها سرپر و شكار و انواع مسلسل و ... از دوره صفو ه تا انقلاب اسلام را به نما ش گذاشته است. از جمله آثار قابل توجه م توان به تفنگ تك لول فتحعل شاه قاجار، تفنگ دولول ناصرالد ن شاه، تفنگ موزر اهدا امپراتور آلمان به مظفر الد ن شاه و تفنگ موزر اهدا دولت فرانسه به مظفرالد ن شاه، مسلسل رئ سعل دلوار و مجموعه تفنگ ها م رزا كوچك خان جنگل و ارانش اشاره كرد. در فضا باز ا ن باغ ن ز توپ ها ساخت ا ران از دوره ها مختلف به نما ش در آمده است.

  نام

  موزه نظامی باغ عف ف آباد

  موضوع

  سلاح های گوناگون از دوره صفو ه تا دوره پهلوی

  تلفن

  6266541 و 6267343

  نشانی

  بلوار ستارخان، رو به روی خ ابان عف ف آباد


  موزه سنگ ها تار خ هفت تنان
  موزه سنگ در تك ه هفت تنان از بناها كر م خان زند، در دامنه كوه تخت ضراب ( كوه چهل مقام) قرارگرفته است. از د دن ها ا ن عمارت تالار است كه سقف آن بر دو ستون بزرگ كپارچه استوار شده و در طاقچه ها بالا آن ، پنج مجلس رو گچ نقاش شده و از شاهكارها نقاش دوران زند ه محسوب م شود. ا ن مجموعه در سال ها 1336 و 1337 شمس توسط نقاش و هنرمند شادروان " محمد باقرجهان م ر " تعم ر و تجد د شد. ا ن پنج مجلس به ترت ب عبارت اند از: درو ش با تبرز ن و كشكول، نقش حضرت موس در حال شبان ، منظره ش خ صنعان و دختر ترسا، نقش حضرت ابراه م ، و نقش درو ش جوان. سنگ ها موجود درا ن موزه متعلق به سده ها سوم تا ازدهم هـ . ق است كه با انواع خطوط كوف ، ثلث ، نستعل ق د وان ، توق ع، تعل ق- نسخ و ... به طرز ز با تز ن شده است.

  موزه شاهچراغ( ع )
  موزه شاهچراغ (ع) از آثار وقف مردم به ا ن آستانه مبارك ، تشك ل شده است. همچن ن وسا ل شخص ش د محراب" آ ت الله دستغ ب"، از جمله پوشاك، دفتر و ... ن ز در ك رواق ( آستانه ) به نما ش گذاشته شده است. آثار موزه شاهچراغ شامل مجموعه ا از قرآن ها مج د و نسخ خط ، آثار سفال از دوره پ ش از تار خ و دوران اسلام ، چند نمونه ظرف سنگ پ ش از تار خ ، پارچه و پرده سوزن دوز ، آثار ش ش ا شامل انواع لاله ، چراغ ، شمعدان و انواع گلاب پاش و...، ظروف چ ن ، ظروف فلز شامل آفتابه لگن ، پ ه سوز، س ن ، قند ل برنج و ... و تعداد مجسمه كوچك است. از اش ا قابل توجه موزه ، دو لنگه در قد م حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع ) است كه سال 1289 هـ. ق توسط " ظل السلطان" به آستان مبارك هد ه شد. ا ن در با ارتفاع آن سه متر و عرض دو متر ، از چوب گردو ساخته و با نقره روكش شده است.

  موزه تار خ طب ع دانشگاه شیراز

  موزه تار خ طب ع در اسفند 1353 تأس س شد ، و در اسفند 1359به ساختمان كنون انتقال افت.در بخش جانورشناس موزه 2500 نمونه از ب مهرگان و در قسمت مهره داران، دوز ستان و خزندگان و پرندگان، انواع گوناگون آنها جمع آور شده است. در بخش گ اهان ز نت و دارو ب ش از 60 گونه گ اه دارو ، در بخش زم ن شناس فس ل ماه با عمر70 م ل ون سال ، كان ها ز نت ، انواع سنگ ها و فس ل ها قرار دارد. ا ن موزه همچن ن دارا بخش آناتوم ، تكنولوژ ، هنر، كارگاه فن و تاكس درم و بخش سمع و بصر و كتابخانه است.

  نام

  موزه تار خ طب عی و تکنولوژی دانشگاه شیراز

  موضوع

  موزه تکنولوژی، موزه آناتومی، بخش جانوری، بخش گ اهی، بخش زم ن شناسی

  تلفن

  7269040 و 7270030

  نشانی

  بلوار مدرس، خ ابان آزادگان


  تاريخ بروز رساني : يكشنبه 24/10/91 ساعت 11:49