نظرسنجي

  شهروندعزيز؛ توسعه كداميك از فعاليتهاي ذيل از ديدگاه شما اهميت بيشتري دارد.

  فضاي سبز و تفرجگاه شهري 34.1%
  خدمات الكترونيكي شهرداري 5.0%
  فرهنگسراهاي شهرداري 16.4%
  پل، كنارگذر، زيرگذر و روگذر 41.6%


  مشاهده نتايج

   هتل ها و هتل آپارتمان های شیراز
  نام درجه گروه تعداد اتاق تعداد تخت تلفن نمابر آدرس
  مجتمع جهانگردی 2 T 39 80 7301023، 13 - 7322411 7307503 شیراز، ابتدای بولوار نصر
  هتل آپادانا 3 T 48 91 2331160، 2301336، 2259322 2301337 شیراز، خ ابان اهلی
  هتل آپارتمان جام جم 3 T 84 168 2304003، 2309072، 2302846 2309072 شیراز، خ ابان رودکی، کوچه ا زدی
  هتل آپارتمان خانه سبز 1 T 21 42 2 - 2274021 2274023 شیراز، خ ابان حدادی
  هتل آپارتمان سر ر 1 A 8 20 6278322 6278326 شیراز، ابتدای قدوسی غربی
  هتل آپارتمان شمس 1 C 220 230 2243155، 2243166 2229179 شیراز، درواز اصفهان ابتدای خ ابان حافظ جنوبی
  هتل آپارتمان هد ش 3 B 50 110 2351988، 2302949، 2353630 2352165 شیراز، خ ابان رودکی
  هتل آر وبرزن 3 T 51 94 2247182 2228959 شیراز، خ ابان رودکی
  هتل آناه تا 2 C 21 38 8 - 2248826 2222587 شیراز، م دان ولی عصر
  هتل ارگ 2 T 41 82 2228989، 2222889 2221931 شیراز، خ ابان تختی
  هتل ارم 2 T 96 190 2337201، 2335292 2337201 شیراز، خ ابان زند، رو به روی خ ابان انوری
  هتل اطلس 2 T 47 89 4 - 2288231، 09177001834 2288235 شیراز، م دان قائم
  هتل پارس 4 T 158 316 2306713، 2336380 2333132 شیراز، خ ابان زند
  هتل پارسه 3 T 72 140 2226600 2223003 شیراز، خ ابان 22 بهمن
  هتل پارس ان 3 T 61 120 2330000، 2331000 2337512 شیراز، خ ابان رودکی
  هتل پارک 4 C 126 241 31 - 2221426، 3 - 2241281 2221429 شیراز، خ ابان زند
  هتل پرسپول س 4 T 105 214 94 - 2271280 2280941 شیراز، حدفاصل م دان قائم و چهارراه حافظ ه
  هتل تالار 2 T 54 100 50 - 2245544، 09171181449 2245543. شیراز، خ ابان فردوسی، سه راه پل حر
  هتل چمران 3 A 22 44 6289494 6291112 شیراز، بولوار چمران
  هتل حافظ 2 B 34 67 2240701، 2240731 2221651 شیراز، خ ابان فردوسی
  هتل دار وش 2 B 19 38 2243210، 2225374 6272187 شیراز، خ ابان توح د
  هتل رودکی 2 T 33 68 2229594، 2226909، 3 - 2244361 2224521 شیراز، خ ابان رودکی
  هتل ساسان 1 T 34 58 2331586، 2337830 2302049 شیراز، خ ابان انوری
  هتل س نا 1 B 20 37 2225665 2227255 شیراز، خ ابان پ روزی
  هتل شا ان 2 C 30 64 3 - 2246382 2228822 شیراز، خ ابان لطفعلی خان زند
  هتل صدرا 2 A 34 68 2224740 2226064 شیراز، خ ابان رودکی
  هتل فارس 1 T 27 54 2226659 2245236 شیراز، خ ابان پ روزی
  هتل مهدی 2 C 62 115 2333779، 2 - 2333770 2333771 شیراز، خ ابان اهلی
  هتل هما 5 A 232 464 13 - 2288000 2288021 شیراز، خ ابان مشک ن فام
  هتل کوثر 2 T 52 100 2335724 2331117 شیراز، خ ابان زند


  تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 26/05/90 ساعت 09:52