برای مشاهده وب سایت جدید حوزه معاونت اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری شهرداری شیراز به آدرس
 
http://www.shiraz.ir/investment  مراجعه نمایید.